ESB-netværkets aktiviteter er baseret på en aktivitetsbehovsanalyse hos medlemsinstitutioner og efterfølgende drøftelser i styregruppen. Et bredt udsnit af vores aktiviteter er:

 • Tilfredshedsundersøgelser - såvel videreudvikling af koncepter/værktøjer som aktivitetsgennemførelser
 • Sammen med institutionerne udvikles
  • Ledelsesværktøjer/-processer som kan styrke uddannelsesledelsens muligheder for en systematisk udvikling og virkeliggørelse af den strategisk fastlagte evalueringskultur
  • Metoder/værktøjer til på afdelingsniveau at få sat fokus på kvalitetsprocesser, resultatdokumentation og kvalitetsforbedringsaktiviteter
  • Ledernetværk som kan støtte uddannelseslederne i deres funktioner/opgaver inden for kvalitetsudviklingen og opbygningen af evalueringskulturer
 • Medlemsmøder af mere organisatorisk karakter, hvor der sættes fokus på aktuelle emner - f.eks. drøftelser af krav til og udarbejdelse af kommende ressourceregnskab m.m.
 • Kurser / seminarer vedrørende aktuelle emner
 • Udviklingsprojekter af forskellig art, der sætter fokus på såvel den nødvendige videreudvikling af koncepter/metoder som udvikling af nye områder, der kan styrke udbygningen af institutionernes evalueringskultur
 • Erfamøder hvor blandt andet fælles refleksion over opnåede resultater kan bidrage til udarbejdelse af kvalitetsforbedringsaktiviteter
 • Auditnetværk der kan styrke auditeringen hos interessede medlemmer