Kvalitetsrejseprojekt

I 2006 og 2007 gennemførte ESB-netværket et større udviklingsprojekt i samarbejde med SCKK og UVM "Benchlearning - professionaliering af netværksbaserede læringsmiljøer skaber forbedret praksis" (BM/BL-projektet).

Projektresultaterne er rapportereret til såvel SCKK som UVM - og der påpeges bl.a., at ledelsen (både den strategiske og afdelingsledelsens) meget stærkere skal involveres i kvalitetsudviklingen, hvis der skal opnås systematiske forbedringer og opbygges en evalueringskultur.

I foråret 2008 gennemførte ESB-netværket en undersøgelse blandt netværkets medlemmer. Målet var at få et overblik over hvilke aktiviteter og hvilke konkrete værktøjer medlemmerne gerne så fremmet i de kommende år.

Billedet af denne undersøgelse er ikke entydig. ESB-netværket har medlemmer, der er placeret på forskellige udviklingstrin i arbejdet med kvalitet - nogle har knap gennemført tilfredshedsundersøgelser, mens andre er dybt involveret i udvikling af en egentlig evalueringskultur.

På denne baggrund har ESB-netværket i samarbejde med UVM og SCKK udarbejdet et oplæg til et projekt, som vi håber kan udbydes til medlemsinstitutionerne.

Projektet tager sit udgangspunkt i, at de selvejende undervisningsinstitutioner under UVM skal aflevere et ressourceregnskab i 2010. Ressourceregnskabet siger noget om den kvalitet institutionerne præsterer i forhold til de uddannelsespolitiske målsætninger: Optag, uddannelseskvalitet, udviklingsorientering og effektivitet.

Der er imidlertid stor forskel på den ledelsesmæssige erfaring de forskellige institutioner har med at arbejde systematisk med kvalitets - mål, kvalitetsudviklingsaktiviteter, resultater og resultatopfølgning og selvevaluering.

Det er ESB-netværkets håb, at dette projekt kan bidrage til at støtte medlemsinstitutionerne i at virkeliggøre en evalueringskultur på den enkelte institution og institutionerne imellem.