Model af kvalitetssystem

Gennem de senere år har erhvervsskolerne på forskellig vis ud fra lovgivnings- og bekendtgørelsesmæssige krav arbejdet med opbygning af kvalitetssystemer.

I 2005 udsendte Undervisningsministeriet udkast til "Rapport om analyse af uddannelsesområdets styringssystem" til høring. Heri beskrives et omfattende kvalitetskoncept, der omfatter både anvendelse af et kvalitetssystem og auditering.

På flere skoler arbejdes der med interne/eksterne audits og på forskellig vis efterlyses der en koordinerende indsats på tværs af skoler, for på den måde at drøfte og opbygge standarder og procedurer. ESB-netværkets styregruppe vil gerne være proaktiv og medvirke til udvikling på området.

Derfor blev det i januar 2006 besluttet at etablere en projektgruppe med det formål bl.a. at medvirke til at opbygge et eksempel på en kvalitetsmodel, der tilgodeser såvel UVM´s krav som skolernes behov for styring og opfølgning på kvalitetsområdet.

Det overordnede tankesæt hos projektgruppen har været, at en institutions kvalitetssystem kun kan komme til at fungere i praksis, såfremt kvalitetssystemet reelt er forankret i organisationen. Denne forankring kan ikke fastlægges men handler om, at kvalitetssystemet er naturligt integreret i institutionens strategiudvikling og organisationskultur. I det hele taget skal kvalitetssystemet understøttes af ledelsens engagement, forståelse og involvering.

Projektgruppen har udarbejdet en model, som viser hvilke elementer, der kan indgå i et kvalitetssystem. Modellen skelner mellem kvalitetsstyring og kvalitetsudvikling. Projektgruppen har som baggrund for arbejdet taget udgangspunkt i gældende bekendtgørelser, aktuelle politiske hovedstrømninger samt diverse analyser og rapporter.

Se Model af kvalitetssystem